Όροι Χρήσης
Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της shopping.ae.gr.

Η εταιρία ATI-advertising διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρακάτω όρων χρήσης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την διασφάλιση των υπηρεσιών που προσφέρει, χωρίς καμία προειδοποίηση. Σε περίπτωση τροποποιήσεων οι χρήστες και τα μέλη του shopping.ae.gr θα ενημερώνονται ως προς αυτές από τους ειδικούς χώρους ενημέρωσης χρηστών, μελών. Η ισχύς των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης είναι ενιαία για όλα τα μέλη/χρήστες και δεν είναι δυνατή η εξαίρεση κάποιου μέλους/χρήστη από την εφαρμογή τους αλλά ούτε και η τροποποίησή τους ώστε να εξυπηρετηθούν συμφέροντα μέλους/χρήστη ή μερίδας μελών/χρηστών.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής Χρηστών - Μελών

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών του shopping.ae.gr αποτελεί η αποδοχή των κατωτέρω όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών ο shopping.ae.gr διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών του.
shopping.ae.gr - Μηχανή αναζήτησης

Οι πληροφορίες που μεταδίδει ο shopping.ae.gr στους χρήστες του για τα προϊόντα που προβάλλονται σε αυτόν ανά θεματική κατηγορία, αποτελούν αλλότριες πληροφορίες, οι οποίες είτε αποστέλλονται από τους κατασκευαστές των προϊόντων αυτών, είτε συλλέγονται ως πληροφορίες μεταδιδόμενες από τα ηλεκτρονικά καταστήματα που παρέχουν αυτά προς πώληση. Ο shopping.ae.gr ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών. Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους χρήστες του shopping.ae.gr αφού ελέγξουν το χρόνο ενημέρωσης των προϊόντων που εμφανίζονται μετά από κάθε αναζήτηση, να συμβουλεύονται και την αντίστοιχη σελίδα των προϊόντων των ηλεκτρονικών καταστημάτων καθώς και αυτή των κατασκευαστών προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των λαμβανομένων πληροφοριών του αποτελέσματος και ενημερωθούν εκτενέστερα ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος επιλογής τους.

Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης (προϊόν-τιμή / ηλ. Κατάστημα) εξαρτάται από την σωστή χρήση λέξεων κλειδιών καθώς και από την περιγραφή του προϊόντος από τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Στις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται με φίλτρα αναζήτησης και όχι με λέξεις κλειδιά οι χρήστες θα πρέπει να αντιπαραβάλουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται, με αυτά που αναφέρονται στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Επισημαίνεται ότι πολλά προϊόντα που διατίθενται από καταστήματα του εξωτερικού είναι πολύ πιθανόν να διαφέρουν σε χαρακτηριστικά από τα αντίστοιχα ελληνικά ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις δεν συνοδεύονται από οδηγίες χρήσεις στα ελληνικά όπως και από ελληνικό λογισμικό.

1. Σχετικά με τις αξιολογήσεις καταστημάτων

1.1. Οι χρήστες που θα μπορούν να κάνουν αξιολόγηση σε κάποιο κατάστημα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και επιβεβαιωμένοι από τον shopping.ae.gr. Η επιβεβαίωση γίνεται για κάθε χρήστη μοναδικά με αποστολή sms στο κινητό του τηλέφωνο που απαραιτήτως πλέον θα ζητάει το σύστημα για να προχωρήσει κάποιος σε αξιολόγηση. Αυτό θα γίνεται μία φορά για κάθε χρήστη.
1.2. Οι αξιολογήσεις που θα δημοσιεύονται στο shopping.ae.gr θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ είτε αυτές είναι αρνητικές είτε θετικές να συνοδεύονται από αριθμό παραστατικού ή παραγγελίας για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει επιβεβαίωση με το εκάστοτε κατάστημα. Επίσης αξιολογήσεις που δεν θα περιγράφουν το λόγο της αξιολόγησης αλλά θα περιορίζονται σε χαρακτηρισμό του καταστήματος χωρίς αιτιολογία είτε θετικές είτε αρνητικές θα διαγράφονται αυτομάτως από το σύστημα.
1.3. Οι Moderators του shopping.ae.gr θα έχουν την ευχέρεια να ζητούν από τον χρήστη περαιτέρω στοιχεία για να προβούν σε δημοσίευση της (Φωτοτυπία παραστατικού, email παραγγελίας κλπ). Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν τα διαθέσει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία την οποία θα ζητηθούν, η αξιολόγηση θα θεωρείτε άκυρη και θα διαγράφεται από το σύστημα. Το παραπάνω θα ισχύει και για τις θετικές και για τις αρνητικές αξιολογήσεις.
1.4. Παραμένει σε ισχύ η διαδικασία των αρνητικών αξιολογήσεων. Όλες οι αρνητικές κοινοποιούνται στο κατάστημα το οποίο αφορούν. Οι υπεύθυνοι του καταστήματος εντός 10 ημερών θα πρέπει να απαντήσουν περιγράφοντας το τι συνέβη από την δικιά τους πλευρά για να μπορούν οι χρήστες να κρίνουν με τα δεδομένα και των δύο πλευρών. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σε όλες τις αξιολογήσεις χρηστών καθώς και στις απαντήσεις των καταστημάτων δεν επιτρέπεται η αναφορά σε ονόματα και επώνυμα χρηστών ή υπαλλήλων εταιριών, χαρακτηρισμοί που μπορούν να διωχθούν ποινικά από τις δύο πλευρές και ύβρεις. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν τέτοια φαινόμενα οι Moderators κατά την κρίση τους είτε θα διαγράφουν τις αξιολογήσεις και απαντήσεις, είτε θα επικοινωνούν με τους συγγραφείς αυτών για να τους ενημερώσουν ότι απαιτείται αλλαγή του κειμένου για την δημοσιοποίηση του επισημαίνοντας τα προβληματικά μέρη του.
1.5. Οι αξιολογήσεις και οι απαντήσεις θα πρέπει να τηρούν τους άτυπους όρους καλής συμπεριφοράς του Διαδικτύου. Αξιολογήσεις ή απαντήσεις που είναι γραμμένες με κεφαλαία ελληνικά (τα κεφαλαία στο διαδίκτυο υποδηλώνουν συνομιλία με ιδιαίτερα δυνατή φωνή) ή είναι γραμμένες σε ελληνική γλώσσα αλλά με χρήση της αγγλικού πληκτρολογίου (paradeigma) θα αγνοούνται από τους moderators και θα διαγράφονται από το σύστημα.
1.6. Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θετικές αξιολογήσεις από ιδιοκτήτη ή υπάλληλο καταστήματος προς το κατάστημα του ή αρνητικές αξιολογήσεις από ιδιοκτήτη ή υπαλλήλου καταστήματος προς άλλο κατάστημα που δεν θα συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία (παραστατικό, δελτίο παραγγελίας κλπ) θεωρούνται άκυρες και διαγράφονται αμέσως από το σύστημα. Παράλληλα τέτοιου είδους κινήσεις παραβιάζουν τον όρο 3.1.β της μεταξύ μας σύμβασης περί παραπλάνησης καταναλωτή, με κίνδυνο την διαγραφή του καταστήματος από την μηχανή αναζήτηση του shopping.ae.gr.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια δυσλειτουργία της υπηρεσίας παρακαλούμε να ενημερώσετε το αρμόδιο τμήμα με email στο index@otenet.gr.

2. Προσωπικά στοιχεία και Πληροφορίες

"Προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες" ορίζονται οι πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς ή σε άλλα μέλη είτε κατά την εγγραφή σας, είτε κατά τη δημοσίευση στο forum ή σε σελίδες καταχωρήσεων, του shopping.ae.gr. Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τον παρέχοντα αυτά, καθόσον το shopping.ae.gr λειτουργεί σαν μέσο της online παρουσίας και δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών με παθητικό όμως τρόπο. Τα προσωπικά σας στοιχεία και το περιεχόμενο των παρεχόμενων πληροφοριών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.1. Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
2.2. Δεν πρέπει να οδηγούν ή να βοηθούν σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην πώληση κλοπιμαίων ή πλαστών αντικειμένων.
2.3. Δεν πρέπει να παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά μυστικά καθώς αι ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή δικαιώματα προσωπικότητας.
2.4. Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης.
2.5. Δεν πρέπει να είναι δυσφημιστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά.
2.6. Δεν πρέπει να καταφέρονται εναντίον κοινωνικών μειονοτήτων, ομάδων πληθυσμού και φυλετικών χαρακτηριστικών.
2.7. Δεν πρέπει να υπονοούν ή να παρουσιάζουν ή να σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία.
2.8. Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών του shopping.ae.gr εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παροχείς σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.
2.9. Δεν πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που:
- Απαγορεύονται ρητώς από το παρόν ή είναι ήδη καταχωρημένα προς δημοπρασία.
2.10. Πέραν των ανωτέρω απαγορεύεται σε μέλος ή χρήστη η δημιουργία ή συμμετοχή σε καταχωρήσεις που αφορούν προϊόντα των οποίων η πιθανή πώληση είτε ενέχει τον κίνδυνο της ευθύνης του shopping.ae.gr για παράβαση διατάξεων της εσωτερικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας είτε αντιβαίνει στους όρους χρήσης και κανόνες λειτουργίας του.
2.11. Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχετε στο shopping.ae.gr και για την αποφυγή πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτών συμφωνείτε και παρέχεται πλήρη εξουσιοδότηση στον shopping.ae.gr για έλεγχο και χρήση των πληροφοριών αυτών. O shopping.ae.gr δεσμεύεται στην χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους όρους χρήσης.

3. Πρόσβαση και Παρεμβάσεις

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών του shopping.ae.gr πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου αυτόματης ή χειροκίνητης παρακολούθησης του shopping.ae.gr ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας του ή του περιεχομένου του χωρίς την αναγκαία γραπτή εξουσιοδότηση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε κανένα πρόγραμμα ή άλλη μέθοδο παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας του shopping.ae.gr ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτό. Επίσης συμφωνείτε να μην ενεργήσετε με τρόπο που να επιβαρύνει άσκοπα και καταχρηστικά το σύστημα του shopping.ae.gr και την τεχνολογική του υποδομή. Μεγάλο μέρος του περιεχομένου του shopping.ae.gr ανήκει στα μέλη ή στους συνεργάτες του και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας, ως εκ τούτου δεν έχετε δικαίωμα αντιγραφής, τροποποίησης ή αναδημοσίευσης, εκτός και αν αφορά σε δικές σας πληροφορίες ή έχετε λάβει προηγουμένως έγγραφη άδειά μας περί τούτου.

4. Αξιολογήσεις

Ο shopping.ae.gr παρέχει σύστημα αξιολογήσεων, μέσω του οποίου τα μέλη του μπορούν να βαθμολογούν και να σχολιάζουν την επιτυχία της συναλλαγής που είχαν με άλλα μέλη. Μέσω αυτού του συστήματος μπορείτε να βαθμολογήσετε μόνο μέλη στα οποία πουλήσατε ή από τα οποία αγοράσατε κάποια αντικείμενα, όπως προκύπτει από το σύστημα. Απαγορεύεται κάθε δράση που υποσκάπτει την φερεγγυότητα και το κύρος του συστήματος αξιολογήσεων. Εάν αποκτήσετε σύνολο αξιολογήσεων ίσο με -3 ή 10 αρνητικές αξιολογήσεις αυτόματα τίθεστε εκτός συστήματος.

4.1. Χρήση Αξιολόγησης Εκτός Συστήματος. Δέχεστε ότι η αξιολόγησή σας αποτελείται από σχόλια που έδωσαν άλλα μέλη. Επίσης δέχεστε τον υπολογισμό από τον μηχανισμό αξιολογήσεων του shopping.ae.gr και ότι ο υπολογισμένος καθαρός αριθμός αξιολόγησης δεν σας χαρακτηρίζει σαν μέλος χωρίς τα σχόλια που έδωσαν τα μέλη για εσάς. Επειδή το σύστημα αξιολόγησης δεν έχει σχεδιαστεί για κανέναν άλλον λόγο παρά μόνο για χρήση εντός του shopping.ae.gr, συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την βαθμολογία που έχετε λάβει κατά την αξιολόγησή σας σε άλλο μέσο ή με άλλο τρόπο εκτός από το shopping.ae.gr.
4.2 Εισαγωγή Αξιολογήσεων. Δεν παρέχουμε την τεχνική δυνατότητα εισαγωγής αξιολογήσεων από άλλο μέσο ή site, καθότι ο βαθμός αξιολόγησης είναι χωρίς αντίκρισμα σε συναλλαγές εντός shopping.ae.gr.
4.3. Αξιολογήσεις που δε σχετίζονται άμεσα με τη συγκεκριμένη συναλλαγή ή που περιέχουν υβριστικά ή παραπλανητικά σχόλια διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση κατόπιν καταγγελίας ή εντοπισμού τους από τους διαχειριστές του shopping.ae.gr.

5. Παραβάσεις

Ο shopping.ae.gr διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης εγγραφών μελών και άρνηση παροχής των υπηρεσιών του σε μέλη εφόσον διαπιστώσει τις ακόλουθες παραβάσεις:

5.1. Όταν οι ενέργειες των μελών/χρηστών είναι αντίθετες με τους όρους χρήσης, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο παρόν ή σε άλλο σχετικό έγγραφο, κείμενο ή παραπομπή που υπάρχουν μέσα στο shopping.ae.gr.
5.2. Όταν υφίσταται αδυναμία διασταύρωσης και επιβεβαίωσης των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών που παρέχονται στο shopping.ae.gr.
5.3. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει βάσιμη υποψία ότι οι κινήσεις, μέσω του site, μπορεί να έχουν νομικές κυρώσεις, ή άλλες συνέπειες σε βάρος των χρηστών ή/ και των λοιπών μελών ή του shopping.ae.gr.

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, χρήστη ή και των μελών του shopping.ae.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση το shopping.ae.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν ενημέρωσης των μελών / χρηστών του. Εάν κάποιο μέλος /χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του shopping.ae.gr. Το shopping.ae.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών, χρηστών ή μελών του, προς εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον αρχές. Ο χρήστης, επισκέπτης ή μέλος του shopping.ae.gr μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τυχόν τήρηση προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση στοιχείων του, τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ή την ολοκληρωτική διαγραφή του, πλην των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται από τη νομοθεσία. Τυχόν ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του επισκέπτη / χρήστη. Το shopping.ae.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

7. Όριο Υποχρεώσεων

Σε καμιά περίπτωση τo shopping.ae.gr ή οι συνεργάτες του δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν τα μέλη του συνεπεία της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών του, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων μελών του.

8. Πίστωση Ευθυνών

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των μελών του shopping.ae.gr, αφορώσα τη χρήση των υπηρεσιών του κατά παράβαση των όρων του παρόντος, συμφωνείται ότι, το shopping.ae.gr, το προσωπικό και οι συνεργάτες του ουδεμία ευθύνη φέρουν και ότι το ζημιωθέν μέλος φέρει αποκλειστικά το βάρος όπως απαιτήσει έναντι του τρίτου την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του.

9. Νόμιμη Χρήση

Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών του shopping.ae.gr νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με το shopping.ae.gr.

10. Κακή χρήση των υπηρεσιών

Το Skrοutz διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών του σε κάθε μέλος που δεν τηρεί τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών του shopping.ae.gr σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται σε αυτό η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών του shopping.ae.gr χωρίς τη συγκατάθεση των διαχειριστών του.

11. Οριστική Διαγραφή Μελών

Το shopping.ae.gr δεν διαγράφει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα μελών ακόμη κι αν πρόκειται για μέλη που τους έχει απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών του. Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων μας μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου το ίδιο το μέλος επιθυμεί την διακοπή της χρήσης των υπηρεσιών του shopping.ae.gr και υπό τον όρο τήρησης της αρχής περί ασφάλειας των συναλλαγών, προς διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος.

Τα μέλη που για προσωπικούς τους λόγους επιθυμούν την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων μας θα πρέπει:

11.1. Να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του email με το οποίο έχουν εγγραφεί στο shopping.ae.gr.
11.2. Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό τηλεφώνου τους, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων μας.
11.3. Να μην έχουν ανοικτή καταχώρηση.
11.4. Να μη συμμετέχουν σε ανοικτή καταχώρηση.
11.5. Η τελευταία καταχώρησή τους να έχει κλείσει τουλάχιστον 30 ημέρες πριν.
11.6. Η τελευταία προσφορά τους σε καταχώρηση να έχει γίνει τουλάχιστον 30 ημέρες πριν. Εννοείται ότι η προϋπόθεση αυτή αφορά μόνο σε καταχωρήσεις όπου έχουν αναδειχθεί πλειοδότες.

Σε αντίθεση με τα προσωπικά δεδομένα οι καταχωρήσεις και οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στο shopping.ae.gr δεν διαγράφονται σε καμία περίπτωση και παραμένουν στην διάθεση κάθε αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας ή αρχής εφόσον κάτι τέτοιο τους ζητηθεί.

Σε κάθε αίτηση οριστικής διαγραφής από τη βάση δεδομένων μας, το shopping.ae.gr διατηρείτο δικαίωμα άρνησης εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, ενώ η διαδικασία της διαγραφής μπορεί να γίνει σε διάστημα όχι μικρότερο από 7 ημέρες ή μεγαλύτερο από 14 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής.

12. Γενικά

Το shopping.ae.gr δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του καθώς η λειτουργία του είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν.
Στην περίπτωση που ανακύψει κάποιο πρόβλημα αναφορικά με τη χρήση του shopping.ae.gr, το οποίο δεν προβλέπεται ρητά στο παρόν, θα επιλύεται με αναφορά και εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων παραγράφων του παρόντος ή με την εφαρμογή λύσεως που έχουν δοθεί σε παραπλήσιες περιπτώσεις Οι τίτλοι που δίδονται στις επιμέρους παραγράφους του παρόντος, δεν περιορίζουν την εφαρμογή του περιεχομένου τους.

13. Συμπληρωματικά

13.1. Οι υπηρεσίες που περιγράφονται και αναφέρονται στο παρόν προσφέρονται από το shopping.ae.gr.gr
13.2. Προστασία Ανηλίκων. Προγράμματα προστασίας ανηλίκων που εμποδίζουν την θέαση ακατάλληλου ή και επικίνδυνου περιεχομένου μπορεί να βρει κανείς στο ελεύθερο εμπόριο.
13.3. Πνευματικά δικαιώματα. Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του site ανήκουν στους ιδιοκτήτες του shopping.ae.gr. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του site με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.